Om verktyget

Se en film om hur verktyget egenvärdering för uppföljning och kontroll används.

 

Krav på kontroll och insyn

I kommunallagen finns krav på att verksamhet bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av externa utförare.

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner och regioner. Regionens ska säkerställa att allmänheten ges insyn i de företag som levererar till kommuner och regioner. Detta sker genom särskilda kontraktsvillkor.  

Stödmaterial - Mål och riktlinjer för privata utförare (SKR)

Så här fungerar verktyget

Med hjälp av verktyget kan kommuner och regioner själva enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt att dessa tillämpas.

Verktyget innehåller fem områden som utgår från kommunallagens krav. Det sjätte området handlar om möjligheter att förebygga ekonomiska oegentligheter och säkra att offentliga medel används kostnadseffektivt.

1.      Vi vet att verksamheten drivs enligt mål, lagar, förordningar och föreskrifter

2.      Vi arbetar med uppföljning

3.      Vi säkrar möjligheten att följa upp

4.      Vi för dialog

5.      Vi informerar om tjänster

6.      Vi förebygger ekonomiska oegentligheter

Under varje rubrik finns ett antal påståenden som kan besvaras med:

  • uppfyller helt (visar grön färg),
  • uppfyller delvis (visar gul färg),
  • uppfyller inte alls (visar röd färg),
  • inte besvarat (visar grå färg).

När alla påståenden under en rubrik besvarats visas resultatet i ett cirkeldiagram. När alla påståenden under alla rubriker är besvarade visas ett cirkeldiagram för helheten. Resltatet kan också exporteras till exeldokument. Detta resultat kan utgöra underlag för analys, diskussion och eventuella åtgärder.

Som inloggad användare har du tillgång till den inbyggda användarmanualen där du får ytterligare stöd om hur verktyget fungerar.

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av verktyget.

Kontaktpersoner

Lars Kolmodin
Förvaltningsledare och
ansvarig utgivare
Telefon: 08-452 70 00
Skicka e-post

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner