Vi informerar om tjänster

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för hur vi informerar de som använder tjänsten om vad de kan förvänta sig.

Avtal/uppdrag finns i möjligaste mån allmänt tillgängliga.

Vi har system/rutiner för hur vi informerar de som använder tjänsten om resultatet av uppföljningen.

Vi har system/rutiner för hur vi informerar invånarna om resultatet av uppföljningen.

Vi har rutiner för hur vi informerar utförarna om resultaten av uppföljningen.

Resultaten av uppföljningarna är jämförbart redovisade.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner